Algemene verkoopsvoorwaarden SiRCLE

1. Algemene informatie
1.1. Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van SiRCLE BV, met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 172, bus 12, 2020 Antwerpen, en ingeschreven in Antwerpen bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer BE 0825.366.367 (“SiRCLE”), en al haar rechtsopvolgers.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen en/of diensten door SiRCLE aan haar klant (hierna de “Klant”). Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan SiRCLE als SiRCLE deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.2. Door het plaatsen van een bestelling door de Klant, door het akkoord gaan van de Klant met een Offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst door SiRCLE of de Klant, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden, die bindend zijn.
2.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2020 en vervangen alle vorige.
2.4. De Klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SiRCLE.

3. Offerte en bestelling
3.1. Elke offerte die uitgaat van SiRCLE is pas geldig wanneer ze schriftelijk is vastgelegd. Ze blijft geldig gedurende 30 dagen na de opstelling ervan, tenzij anders vermeld. Elke offerte is pas bindend door de ondertekening van de offerte, bestelbon of contract door de klant en SiRCLE. Alle bijkomende diensten en goederen bovenop de oorspronkelijke offerte worden in rekening gebracht via een nieuwe offerte, bestelbon of contract ondertekend door de klant en SiRCLE.

4. Prijzen
4.1. SiRCLE kan automatisch zijn prijzen aanpassen in functie van de evolutie van de prijsindex voor diensten voor het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten (62) zoals gepubliceerd door Statbel.

5. Levering
5.1. De leveringstermijnen worden slechts ter info gegeven en zijn niet bindend voor SiRCLE. De overschrijding van de leveringstermijnen kan niet resulteren in de beëindiging van het contract en geeft geen enkel recht op enige schadeloosstelling. Indien de leveringstermijnen door SiRCLE worden overschreden, zal de vervaldag die het einde van het contract bepaalt, worden uitgesteld met een duur die overeenstemt met de vertraging te wijten aan SiRCLE. Er kunnen geen andere compensaties worden gevorderd.

6. Betaling
6.1. Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar op de zetel van SiRCLE, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting tenzij anders vermeld op de factuur. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.
6.2. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.
6.3. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar.
6.4. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
6.5. Ingeval van niet tijdige betaling van een factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

7. Aansprakelijkheid
7.1. SiRCLE is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of enige indirecte schade of verlies, verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeit uit de niet-naleving van haar verplichtingen. SiRCLE is tevens niet aansprakelijk in geval schade geleden is door handelingen of gebrek aan handelingen die niet uitsluitend en direct toewijsbaar zijn aan SiRCLE.
7.2. In elk geval is de aansprakelijkheid van SiRCLE ten aanzien van de Klant beperkt tot € 1000,00 per voorval, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van SiRCLE voortvloeiend uit de overeenkomst steeds beperkt is tot 50% van de totale waarde van de overeenkomst.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1. Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door SiRCLE, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom of in gebruik van SiRCLE en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen en/of diensten door SiRCLE aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. Indien de Klant een gebruikslicentie verwerft van SiRCLE of via SiRCLE van een derde partij, mag de Klant dit enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze gebruikslicentie. In geval de Klant zelf materiaal aanreikt, zoals software, teksten, beelden, etc. in het kader van de uitvoering van de opdracht garandeert de Klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten.
8.2. Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft SiRCLE titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

9. Niet-afwerving
9.1. Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van SiRCLE of hun personeel, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, en ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm.
9.2. Indien de Klant dit artikel schendt, zal hij per schending automatisch en van rechtswege gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12 keer het laatst gekende en getotaliseerde bruto maandloon van de betrokken werknemer, consultant, vertegenwoordiger of onderaannemer, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

10. Duur, opschorting en ontbinding
10.1. De duur van de overeenkomst is in beginsel tot het einde van het project, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere duurtijd werd overeengekomen in de offerte.
10.2. Elke vertraging van betaling, levering van materiaal/documenten/… Heeft een prestatieonderbreking tot gevolg. De vervaldag, die het einde van het contract bepaalt, blijft evenwel behouden.
10.3. Geen enkele onderbreking kan de uitstaande schuldvorderingen annuleren; de kosten gekoppeld aan de goederen en diensten besteld in de periode waarin de onderbreking zich voordoet, blijven volledig verschuldigd.
10.4. De klant kan een bestelling of contract slechts ongedaan maken na de toestemming door SiRCLE en mits de vergoeding van de door haar geleden schade.
10.5. SiRCLE kan de OVEREENKOMST ontbinden door eenvoudige kennisgeving per email of brief aan de koper, indien deze één of meerdere van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één of meerdere van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is.
10.6. Bij ontbinding van de overeenkomst door de klant of door SiRCLE zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn die bij uitdrukkelijke overeenkomst wordt vastgesteld op 30% van het bedrag vermeld op de bestelbon, of bij maandprestaties 3 maal het voorziene maandbedrag, tenzij SiRCLE opteert voor een gedwongen uitvoering, onverminderd eventuele schadeloosstellingen en interesten, of volgens een specifieke opzegvergoeding vermeld op de overeenkomst.

11. Wijziging
11.1. SiRCLE behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
12.1. De Belgische wetgeving is van toepassing.
12.2. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. SiRCLE kan een andere bevoegde rechtbank aanduiden.
12.3. Alle kosten gekoppeld aan de gerechtelijke invordering van de schulden van de klant worden op de klant verhaald

Kom naar het gratis
Open SiRCLE event

Een mix van klantencases,
inspiratie uit lopende projecten,
netwerken met klanten en consultants
bij een hapje en drankje.

13 juni 2024 – 19:00 – 21:30
Download jouw zomerlectuur nu gratis en lees alles over de 11 grootste mythes over change management.

Stay in the SiRCLE

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang elke maand enkele referenties en inspiratie voor jouw volgende veranderingsproject. 

SiRCLE maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Door onze website te gebruiken, stem je in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookie Policy